IntelliJ IDEA 在13.1之后的版本中引入了类似Sublime Text的多光标、连选等选择功能。

intellij-idea-multiple_selections

IntelliJ IDEA相关快捷键:

  • 增加/移除一个光标: Alt + Shift + Mouse Click
  • 选择/取消选择下一个事件(光标所在单词或和当前选择范围一样的字符): Alt + J / Shift + Alt + J ( Ctrl + G / Shift + Ctrl + G  for Mac OS X )
  • 选择所有的事件(光标所在单词或和当前选择范围一样的字符): Shift + Ctrl + Alt + J ( Ctrl + Cmd + G for Mac OS X )
  • 移除所有的选择范围: Esc